Akciók
  Webáruház
  Bemutatkozás
  Kelengyelista
  Elérhetőségeink
  Fotóalbum
  Hírek aktualitások
  Vásárlói tájékoztató
   
  Honlap karbantartás és
tárhely szolgáltatás: Domain
Regisztráció Kft.
   
 
Vásárlói tájékoztató
 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Lajos Zoltán Egyéni Vállalkozó (székhelye: 1215 Budapest Katona ózsef u. 13-15 "C" 1/6, továbbiakban "Adatkezelő") mint
adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban "Érintett") személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató
tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az
általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.
Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a Rendelet tanulmányozását.

 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi elveket követi:

1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett azonosítását csak a tárolás céljához szükséges
ideig teszi lehetővé.

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme
érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy
terjesztés megakadályozására.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően az kiterjed
kifejezetten, de nem kizárólag - az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó
szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek, az Adatkezelő leendő munkavállalóinak (álláskeresők) a személyes adatai kezelésére
is, a www.babadiszkont.hu weboldal használatára, az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

Fogalmak

 1. . Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ;

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. . Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. . Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a

 személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. . Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. . Címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy

 amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

 1. . Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem

azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 1. . Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 2. . Profilalkotás - személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat

 valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 1. . Adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 2. . Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

 

Adatkezelő (szolgáltató) megjelölése, elérhetőségei:
 
Adatkezelő neve: Lajos Zoltán (Egyéni Vállalkozó)

Székhelye:   1215. Budapest, Katona József u. 13-15 "C" 1/6.

Postai címe: 1215. Budapest, Katona József u. 13-15 "C" 1/6.

Üzlet címe:  1062. Budapest Lehel út 1/b.

Adószám:    57014676-2-43

Vállalkozói igazolvány száma: ES-484573

Telefon: +36 1 239-28-83

E-mail címe.  info@babadiszkont.hu

Weboldal:     www.babadiszkont.hu

 

Honlapunk üzemeltetőjének és tárhely szolgáltatójának adatai:

 

A honlap üzemeltetője: Domain Regisztráció Kft

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u 10.

Központi elérhetőség: info@]domainregisztraciokft.hu

Tel.:+36 20 9999 771

Adószám: 14035971-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-903212

Tárhely szolgáltató: Domain Regisztráció Kft

Technikai segítségnyújtás:

E-mail: support@domainregisztraciokft.hu

 

 

 

 

Vállalkozásunk az adatok kezelése során a Felhasználók színvonalas kiszolgálása érdekében az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

NÉV/CÍM /TEVÉKENYSÉG

Domain Regisztráció Kft. (Honlapunk üzemeltetője és tárhely szolgáltatója)

Címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u 10.

Központi elérhetőség: info@]domainregisztraciokft.hu

Tel.:+36 20 9999 771

Adószám: 14035971-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-903212

 

Fáma First Kft. (Futárszolgálat)

Székhely: 1194 Budapest, Viola u. 38.

Ügyfélszolgálat: 1183 Budapest, Akadály utca 15.
Ügyfélfogadási idő: H-P: 9:00 - 17:00
E-mail: info@famafutar.hu
Csomaginformáció:
Telefonszám: +36 20/3473107
E-mail: info@famafutar.hu

Ajaco kft.  (Könyvviteli, Adóügyi szolgáltatás)
Székhely: 1062. Budapest Lehel út 1. fsz. 17.
Telefonszám: +36-1-780-11-56
E-mail: konyveles@infokonyv.hu

Vállalkozásunk direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásokat jelenleg még nem végez a regisztrált és/vagy nem regisztrált ügyfelek felé.
Amennyiben későbbiekben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat át fogjuk vezetni jelen adatvédelmi tájékoztatónkba.

 

 

Az általunk kezelt adatok.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:

1. Honlap látogatása:

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása. A szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és
javítása. A rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása. A látogatottság mérése. Statisztikai célok.

 

a). Jogalap:

Vállalkozásunk jogos érdeke.

 

b).  Kezelt adatok:

IP-cím. A látogatás időpontja. A meglátogatott aloldalak adatai. Az Ön által használt operációs rendszer és böngésző
típusa.

 

 2. Regisztráció a honlapon:

Cél a látogatóinknak a teljesebb felhasználói élmény nyújtása. Értesítés üzemszünetről, vagy üzletünk esetleges elérhetőségének változásairól stb.

 

a). Jogalap:

Hozzájárulás.

 

b). Kezelt adatok:

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

 

c). Időtartam:

A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

 

3. Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele:

Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése. A vásárlások, a számlázás és a
kézbesítés kezelése, panaszok kezelése. Visszahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése. Vásárlóinkkal
kapcsolattartás.

 

a). Jogalap:

Rendelkezés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

 

b). Kezelt adatok:

Az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok, fizetési határidő, bankszámlaszám,
bank- vagy hitelkártyaszám, utánvétel, stb.). Egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, kiszállítással kapcsolatos
adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó),
számlázási név, természetes személy esetén teljes név. Az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a
számlázáshoz szükségesek). Számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)

 

c). Időtartam:

 

A webáruház működésének időtartama alatt. Más esetben határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás
visszavonásáig.
A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.
A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

 

4.  Ügyintézés, panasz.

Észrevételre, panaszra válaszadás.

 

a).  Jogalap:

Jogi kötelezettség.

 

b). Kezelt adatok:

Teljes név, e-mail cím, telefonszám. levelezési cím, egyéb személyes üzenet.

 

c). Időtartam:

Megőrzési idő 5 évig.

 

5. Adatkezelés célja

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek vonatkozásában, a www.babadiszkont.hu weboldal használata
Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Adatkezelő szolgáltatásait
igénybe veszik.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében
közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

 1. . szerződéskötési szándék
 2. . szerződés teljesítése (internetes vásárlás)

 

Adatkezelő a Személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben:

 1. . számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.)

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

 1. . Kapcsolattartás - webes felületen eszközölt, érintett megkeresések megválaszolása
 2. . Marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése - anonim felhasználó azonosítók (cookie, vagy süti)

alkalmazása során

 

6. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

 

Előzőeknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük a megjelölt
megőrzési ideig.

A Babadiszkont Webáruház üzemeltetője, Webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó
tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok
 védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény,
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
6.1. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.
Az Adatkezelő ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való
visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok
számára átadja.

6.2. Felhasználói számára az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor
 megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

6.3. A Felhasználói adatokba kizárólag az Adatkezelő erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.
A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Adatkezelő harmadik fél
számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait
Babadiszkont Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára (pld. Futárszolgálat)
átadja.

6.4. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen
szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.5. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok
felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

6.6. Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó adatait tároljuk és a megadott információk alapján Önt
kívánságának megfelelően üzleti ajánlatokról, akciókról, egyéb lehetőségekről tájékoztassuk.

6.7. Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal
felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki
 hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.


6.8. Az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos
és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem
megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@babadiszkont.hu e-mail, illetve Lajos Zoltán (E.V.) 1215. Budapest Katona József u. 13-15 "C" 1/6. postacímen kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat késedelem nélkül, 5 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

 

7. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban
használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését
és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők "súgó"menüpontja nyújt bővebb
tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunkaz Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről - amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik- a vállalkozásunk  az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, ellenben a vállalkozásunk nem vállal azért felelősséget, ha
sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 8. Milyen sütiket alkalmazunk?

 

a). Típus:   Rendszer sütik.

Hozzájárulás: Nem igényel.

Leírás: A webhely alapfunkcióinak biztosítása; a bevásárlókosár működtetése, fizetési folyamat lebonyolítása, biztonsági
funkciók működése, a szabályok betartása.

Cél: A honlap működésének biztosítása.

Érvényesség: Böngésző session vége.

b). Típus:  Nyomkövető süti (harmadik féltől) származó.
Hozzájárulás: Nem igényel.

Leírás: Új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás menti le.
Cél: A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,
az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

 

9. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Vállalkozásunkkal
történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink
igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Egyébként Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

a regisztráció törlésével,

az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás
visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását - technikai okokból - 7 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk
a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat
a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §).
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy vállalkozásunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve -
szükség esetén - megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Vállalkozásunk direkt marketing és hírlevél szolgáltatásokat nem végez a regisztrált vagy nem regisztrált ügyfelek felé

 

10. Egyéb adatkezelési kérdések.
 
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
További információ a 2. pontban található.
Vállalkozásunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben
adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Vállalkozásunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben - titoktartási kötelezettség terhe mellett - jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentum okat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet
és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél
biztonságosabbá tegyük. A weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozásunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze
meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

11. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről:

tájékoztatást kérhet,

kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítés ét, módosítását, kiegészítését,

tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk: az Ön általunk kezelt, illetve az általunk - vagy a megbízott adatfeldolgozónk által - feldolgozott

adatairól,

azok forrásáról,

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 7 (hét) napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat
jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő ......... napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy - az Ön hozzájárulásával - elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, ......... napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak  alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk,
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az érintett választása szerint - az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg vállalkozásunkat.

 

12. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 
a). A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

b). Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

c). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

d). Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 
e).Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 
f).A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 
g). A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 
h). A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 
i). A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

 

13. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.babadiszkont.hu weboldalon történik.
A honlapon a Vásárlói tájékoztató/Adatvédelmi nyilatkozat kell megtekinteni.

 

Budapest 2018. 05. 25.